HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất năm 2020


Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất năm 2020 là mẫu phổ biến trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ mà Kế Toán Minh Việt đưa lên cho các bạn cần tìm các bạn tải về sử dụng

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2020:

Cần nhập đầy đủ các thông tin bên nhận hàng và bên giao hàng gồm tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, và ghi chính xác tên hàng, quy cách chủng loại, đơn vị tính, số lượng, ghi chú trên mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Dưới đây là mẫu biên bản giao nhận hàng hóa các bạn nên biết như sau:

CÔNG TY.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   .        ......, ngày….tháng…..năm .......               

 

         

  

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ………...…………………………………., Chúng tôi gồm:


BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại :       ………………………               Fax : …………………………….............
-    Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ………………………...........

BÊN B (Bên giaohàng) :     .......................................................................................................
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại: ..............................            Fax : ...................................
-    Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

Tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2020: Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo