HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tải mẫu nhật ký sổ cái theo thông tư 133 mẫu S01-DNN


Tải mẫu nhật ký sổ cái theo thông tư 133 mẫu S01-DNN và cách ghi sổ nhật ký - sổ cái áp dụng theo thông tư 133

Mẫu Nhật ký - Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần : Phần Nhật ký và phần Sổ Cái.

Phần Nhật ký: gồm các cột: Cột “Ngày, tháng ghi sổ”, cột “ Số hiệu”, cột “ Ngày, tháng” của chứng từ, cột “ Diễn giải” nội dung nghiệp vụ và cột “ Số tiền phát sinh”. Phần Nhật ký dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian.

Phần Sổ Cái: Có nhiều cột, mỗi tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng các tài khoản sử dụng ở đơn vị kế toán Phần Sổ Cái dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán).

Đơn vị:………………………

         

Mẫu số S01-DNN

         

Địa chỉ:……………………..

         

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

         
                         
       

NHẬT KÝ- SỔ CÁI

                     
         

Năm:………...

                           

Thứ tự dòng

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền phát sinh

Số hiệu tài khoản đối ứng

Thứ tự dòng

TK…

TK…

TK…

TK…

TK…

TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

Chứng từ

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát ính tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

                           
 

- Ngày mở sổ:….

                           
                                         
 

Người lập biểu

   

Kế toán trưởng

       

Người đại diện theo pháp luật

   
 

(Ký, họ tên)

   

(Ký, họ tên)

       

(Ký, họ tên, đóng dấu)

   

Cách ghi mẫu nhật ký sổ cái theo thông tư 133 mẫu S01-DNN theo thông tư 133

mẫu nhật ký sổ cái s01-dnn theo thông tư 133

Hàng ngày, mỗi khi nhận được chứng từ kế toán, người giữ Nhật ký - Sổ Cái phải kiểm tra tính chất pháp lý của chứng từ. Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ ghi tren chứng từ để xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có. Đối với các chứng từ kế toán cùng loại, kế toán lập “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại”. Sau đó ghi các nội dung cần thiết của chứng từ kế toán hoặc “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại” vào Nhật ký - Sổ Cái.

Mỗi chứng từ kế toán hoặc “ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại” được ghi vào Nhật ký – Sổ Cái trên một dòng, đồng thời cả ở 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Trước hết ghi vào phần Nhật ký ở các cột: Cột “ Ngày, tháng ghi sổ”, cột “Số hiệu” và cột “Ngày, tháng” của chứng từ, cột “Diễn giải” nội dung nghiệp cụ kinh tế phát sinh và căn cứ vào số tiền ghi trên chứng từ để ghi vào cột “Số tiền phát sinh”. Sau đó ghi số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của các tài khoản liên quan trong phần Sổ Cái, cụ thể:

- Cột F, G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng của nghiệp vụ kinh tế;

- Cột H: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ trong Nhật ký - Sổ Cái.

- Từ cột 1 trở đi: Ghi số tiền phát sinh của mỗi tài khoản theo quan hệ đối ứng đã được định khoản ở cột F, G.

Cuối tháng phải cộng số tiền phát sinh ở phần nhật ký và số phát sinh nợ, số phát sinh có, tính ra số dư và cộng  luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Báo cáo tài chính.

Tham khảo thêm bài: Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo