HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu thuyết minh BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133


Bản thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 – Mẫu số B09 – DNSN mới nhất năm 2019

Đơn vị báo cáo:……………………….Địa chỉ:…………………………………..

Mẫu số B09 – DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm …

 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày …./…./…).

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:……………

1. Tiền và tương đương tiền

Cuối năm

Đầu năm

– Tiền mặt

 

 

– Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

 

 

– Tương đương tiền

 

 

– Cộng

 

 

2. Các khoản phải thu (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)

 

 

Cộng

 

 

3. Hàng tồn kho:

 

 

– Hàng đang đi trên đường;

 

 

– Nguyên liệu, vật liệu;

 

 

– Công cụ, dụng cụ;

 

 

– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

 

 

– Thành phẩm, hàng hóa;

 

 

– Hàng gửi bán

 

 

– Cộng

   

 

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết theo từng loại thuế)

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

– Cộng

       

 

5.Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)

Cuối năm

Đầu năm

– Cộng

   

6. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Đơn vị tính:……….

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay...

Năm trước.

-Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

 

 

– Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

2. Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

– Chi phí bán hàng

 

 

– Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

3. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác

 

 

– Lãi/lỗ hoạt động tài chính

 

 

– Lãi/lỗ hoạt động khác

 

 

VI. Những thông tin khác mà doanh nghiệp cần thuyết minh

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. 

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo